ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Terms & Conditions

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 29มิถุนายน 2564


          ข้อมูลเนื้อหาในหน้านี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างถึง) เป็นการแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไข (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ที่บริษัทฯ ได้จัดหาสินค้า (สินค้า) ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ www.degreatsalon.com หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (เว็บไซต์) ให้กับท่าน สินค้าต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะถูกจัดจำหน่ายโดยตรงโดยบริษัท เดอ เกรท จำกัด โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้าใด ๆ จากเว็บไซต์ ท่านควรทราบว่าในการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงการแก้ไข / เพิ่มเติมใด ๆ เป็นครั้งคราว ท่านสามารถพิมพ์สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ และโปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดที่ปรากฎอยู่ใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ไม่ว่าท่านจะสั่งซื้อสินค้าใด ๆ จากเว็บไซต์หรือไม่ก็ตาม

          บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะดำเนินการขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการทางออนไลน์และบริการที่หน้าร้านตามที่ท่านต้องการในการซื้อและรับบริการต่าง ๆ รวมถึง การจัดการกับคำขอของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการจัดรายการต่าง ๆ ซึ่งท่านอาจสนใจ การจับฉลาก หรือการแข่งขันชิงรางวัล หรือการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ สำหรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มโปรดดู นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          การเปิดบัญชีเป็นสมาชิก "เดอ เกรท ซาลอน" หรือแพ็คเกจการบริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชีนั้นแสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของทางบริษัทฯด้วย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท เดอ เกรท จำกัด

2. วิธีการทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ

2.1 ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าที่โฆษณาบนเว็บไซต์ได้โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอหลังจากคลิกที่สินค้าที่ท่านสนใจ ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ป้อนในคำสั่งซื้อของท่านจนถึงขั้นตอนที่ท่านส่งคำสั่งซื้อโดยคลิกปุ่ม "ดำเนินการชำระเงิน" ที่หน้า "รายละเอียดการชำระเงิน" ซึ่งท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำสั่งซื้อของท่านได้หลังจากขั้นตอนนี้

2.2 หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อ ท่านจะได้รับอีเมลจากบริษัทฯ โดยแจ้งว่าทางบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อและสรุปคำสั่งซื้อของท่าน โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เป็นการยืนยันว่าคำสั่งซื้อของท่านได้รับการตอบรับแล้ว คำสั่งซื้อของท่านถือเป็นข้อเสนอที่จะซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ เท่านั้น คำสั่งซื้อทั้งหมดจะได้รับการตอบรับจากทางบริษัทฯ และบริษัทฯจะยืนยันการตอบรับการสั่งซื้อดังกล่าวอีกครั้งด้วยการส่งอีเมลยืนยันว่าสินค้าถูกจัดส่งไปให้กับท่านแล้ว (เอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า) โดยในเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้านี้ ทางบริษัทฯ จะให้หมายเลขคำสั่งซื้อและข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งประกอบด้วยรายการสินค้า (ชื่อสินค้า หมายเลข ราคา และยอดชำระทั้งหมด) ระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณ และข้อมูลการติดต่อบริษัทฯเพื่อการติดต่อของท่านในกรณีจำเป็น ทั้งนี้ สัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างท่านกับบริษัทฯ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทางบริษัทฯ ส่งเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน โดยหากท่านสั่งซื้อสินค้าหลายรายการจากทางบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการจัดส่งต่างเวลากัน หรือแยกกันส่งโดยผู้จัดจำหน่ายภายนอก สัญญาการซื้อขายแต่ละฉบับจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้าในแต่ละรายการให้กับท่าน

2.3 สัญญาการซื้อขายสินค้าแต่ละฉบับจะมีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับสินค้าที่ทางบริษัทฯ ได้ยืนยันการจัดส่งในเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกมัดในการจัดหาสินค้าอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของท่านจนกว่าการจัดส่งสินค้าดังกล่าวจะได้รับการยืนยันในเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้าแยกต่างหาก

2.4 บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ และจำกัดปริมาณการสั่งซื้อตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดก็ตามในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ  โดยหลังจากการยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินที่ท่านชำระให้กับทางบริษัทฯ ตามคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

2.5 บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้ในกรณีที่ :

- สินค้าที่ท่านสั่งซื้อไม่มีในคลังสินค้าหรือเลิกผลิต หรือ

- เกิดความขัดข้องในการอนุมัติการชำระเงินของท่าน

2.6 สินค้าบางอย่างที่วางจำหน่ายบนเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านอายุหรือข้อจำกัดอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการจัดหาสินค้าเหล่านี้ให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องไม่พยายามสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้ ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อมูลการสื่อสารใด ๆ ที่เสนอให้ท่านอันเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้บริการนี้จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ เชิงพาณิชย์ ทางกฎหมาย หรือทางวิชาชีพอื่น ๆ โดยขอให้ท่านขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับอาการป่วย และก่อนที่จะเริ่ม หยุด หรือปรับเปลี่ยนการรักษาหรือยา

2.7 เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าใช้งานของผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น แต่อาจมีบางกรณีที่ลูกค้าบางรายที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีที่เข้ามาดูหรือซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ซึ่งการเข้าใช้งานในเว็บไซต์และ / หรือบริการของทางบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ในบางครั้งทางบริษัทฯอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางคุณลักษณะหรือบางส่วนหรือทั้งเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์กับทางบริษัทฯ เท่านั้น โดยในการลงทะเบียนดังกล่าว ท่านจะต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีขึ้นไป สำหรับการลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ และ / หรือการสั่งซื้อสินค้านั้น ท่านยืนยันและรับรองว่าข้อมูลที่ท่านให้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง วันเดือนปีเกิดของท่านที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และท่านต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีขึ้นไปหากท่านมีอายุไม่ถึงยี่สิบ (20) ปี ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน ท่านตกลงยินยอมที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของท่านทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ

3. การสั่งซื้อและการจัดส่ง

- การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

3.1 เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อผ่าน www.degreatsalon.com, www.facebook.com/degreatsalon, ข้างต้น แล้วเว็บไซต์จะแสดงให้ท่านเห็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระโดยรวมภาษีแล้ว (ถ้ามี) และค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

3.2 ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต การโอนเงินผ่านธนาคาร ไลน์ เพย์ การชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้า การแลกคะแนนสมาชิกหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์

3.3 เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อไปยังเว็บไซต์ ท่านตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอันเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ โดยท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดในทุกครั้งที่ส่งคำสั่งซื้อ

- การรับสินค้า (ที่หน้าร้าน)

3.4 ท่านสามารถรับสินค้าที่สั่งซื้อได้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านมารับสินค้าโดยทางโทรศัพท์ หรือ (Inbox) ข้อความ ทางช่องทางโซเชียลต่างๆ ของทางบริษัทฯ

3.5 บริการคลิกและรับของด่วนมีเฉพาะที่ร้านวัตสันประเทศไทยที่สาขาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

3.6 หากท่านไม่สามารถมารับสินค้าที่ร้านด้วยตนเอง ท่านอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับสินค้าในนามของท่านได้ หากท่านได้โทรติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลตัวแทนดังกล่าว และตัวแทนจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ท่านหรือตัวแทนของท่านจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน นอกจากนี้ท่านหรือตัวแทนของท่านจะต้องรับทราบการรับสินค้าดังกล่าว

3.7 คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกหากท่านไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการแจ้งให้มารับสินค้า จะคืนเงินในกรณีดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยอาจมีการหักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการจัดการ

3.8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจัดส่งสินค้าให้กับท่านหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้านการเงินของท่าน หรือความน่าเชื่อถือในการระบุตัวตนไม่เพียงพอ

3.9 ไม่มีค่าบริการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อที่ลูกค้าเลือกมารับสินค้าเองจากร้านค้าที่เลือก

- การจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

3.11 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านตามตัวเลือกการจัดส่งที่ท่านระบุ ณ ขั้นตอนการสั่งซื้อ เมื่อคำสั่งซื้อสำเร็จแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งได้

3.12 ในบางกรณีบริษัทฯ อาจจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านโดยจัดส่งหลายหีบห่อ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน โปรดดูรายละเอียดสถานที่จัดส่งและตัวเลือกการจัดส่งที่ปรากฎด้านล่าง บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าในคำสั่งซื้อเดียวกันไปยังที่อยู่หลายแห่งได้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการโยกย้ายหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าที่สั่งซื้อ

3.13 อาจมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติมเมื่อท่านชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านรับทราบและยินยอมชำระค่าจัดส่งก่อนที่จะทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนการชำระเงิน

3.14 บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งที่ท่านระบุและแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของท่านจะถูกจัดส่งถึงท่านโดยบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ทางบริษัทฯ มอบหมาย บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านหรือตัวแทนของท่านเตรียมความพร้อมในการรับสินค้ารับสินค้า ณ ที่อยู่ดังกล่าว และวางสินค้าไว้ในที่เหมาะสม

3.15 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าภายในกรอบเวลาโดยประมาณที่ระบุไว้ด้านล่างนับจากวันที่ออกเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันวันที่จัดส่งที่แน่นอนตามคำสั่งซื้อ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ค่าดำเนินการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการจัดส่งล่าช้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

- สถานที่

ระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ

กรุงเทพฯและปริมณฑล / 2-5 วันทำการ

ต่างจังหวัด / 2-5 วันทำการ

3.16 ในขณะที่พนักงานจัดส่งส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน ท่านจะต้องลงนามรับสินค้า ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าทันทีที่รับเพื่อตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและ / หรือความเสียหายใด ๆ ก่อนที่ท่านจะลงนามรับสินค้า ทั้งนี้ ความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าจะตกอยู่กับท่านในขณะที่ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

3.17 โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังบางสถานที่ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อทำการสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งอื่น

3.18 ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักของสินค้าตามคำสั่งซื้อที่ได้รับดังต่อไปนี้ :

สถานที่จัดส่ง                                            ค่าบริการจัดส่ง

สำหรับการจัดส่งถึงบ้าน                          กรุงเทพฯและปริมณฑล : 80 บาท

                                                                  ต่างจังหวัด : 80 บาท

                                                                   ไม่มีค่าบริการจัดส่งเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

                                                                   กรณีใช้บริการ "เก็บเงินปลายทาง" : 100 บาท

3.19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่มีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการซื้อเพื่อนำไปขายต่อ ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จะตรวจสอบและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

3.20 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย สำหรับลูกค้าที่ขอให้จัดส่งสินค้าโดยการวางสินค้าที่สั่งซื้อไว้นอกบ้าน นับตั้งแต่เวลาที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งแล้ว

3.21 ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าหีบห่อสินค้าถูกดัดแปลง โปรดปฏิเสธที่จะลงนามรับสินค้าและแจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา 

3.22 ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้รับสินค้า ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้ามีสิทธิ์ขอให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงอายุของผู้รับสินค้า หากปรากฎว่าบุคคลที่รับสินค้าดังกล่าวมีอายุไม่ถึง 20 ปีและไม่มีผู้อื่นสามารถรับสินค้าแทนได้ ทางบริษัทฯ จะไม่จัดส่งสินค้าให้

3.23 หากไม่มีบุคคลใดรับสินค้าที่จัดส่ง หรือไปรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าได้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกว่าการจัดส่งนั้นล้มเหลวและคำสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิก

3.24 ในกรณีที่การจัดส่งหรือการรับสินค้าเกิดความล่าช้าเนื่องจากการที่ท่านปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดรับสินค้าที่จัดส่งหรือไปรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า   บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้ (โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือการ

 

เยียวยาอื่นใดที่ทางบริษัทฯ มีอยู่) :

- เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมของ
บริษัทฯ จากท่าน หรือ

- สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถจัดส่งให้แก่ท่าน หรือท่านไม่สามารถมารับสินค้านั้นได้อีกต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านในทันที ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระให้กับบริษัทฯ ให้แก่ท่านหรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านตามแต่กรณี โดยหักค่าดำเนินการของทางบริษัทฯ ตามความเหมาะสม (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพยายามที่จะจัดส่งสินค้าซ้ำ การนำสินค้ากลับคืน รวมถึงค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้า)

3.25 หากท่านร้องขอให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งสินค้าอีกครั้งบริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

3.26 ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง

3.27 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

3.28 ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าจะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมในการสะสมคะแนนสมาชิก

 

4. ความเสี่ยงและการเป็นเจ้าของ

4.1 เมื่อมีการจัดส่งสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อจะตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดใด ๆ ต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการทำลายหลังจากที่มีการส่งมอบสินค้าแล้ว ยกเว้นในกรณีที่สินค้านั้นเกิดความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องในขณะจัดส่ง หรือบริษัทฯ จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง

4.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะถูกโอนไปยังท่านเมื่อ: มีการส่งมอบสินค้า หรือบริษัทฯ ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าที่ต้องชำระเต็มจำนวน แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

5. ราคาและการชำระเงิน

5.1 ราคาของสินค้าต่าง ๆ จะถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้ รูปภาพของสินค้าต่าง ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เป็นรูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

5.2 ราคาสินค้าทั้งหมดจะระบุเป็นเงินบาท (THB) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง ค่าบริการจัดส่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระเมื่อท่านเลือกบริการจัดส่งจากตัวเลือกที่มี

5.3 บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้จนกว่าท่านจะชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จ โดยการชำระเงินสามารถทำได้โดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต และวิธีการชำระเงินรูปแบบอื่น ๆ ที่บริษัทฯยอมรับโดยกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหน้า "การชำระเงิน" ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารหรือค่าบริการเรียกเก็บเงินทั้งหมดเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือการชำระเงินโดยวิธีการอื่น ๆ

5.4 ในการชำระเงินค่าสั่งซื้อสินค้าโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารนั้น บริษัทฯจะต้องได้รับการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารภายใน 2 วันหลังจากการทำรายการสั่งซื้อสินค้า โดยใช้สลิปการชำระเงินและหมายเลขอ้างอิงที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการชำระเงินภายในระยะเวลาข้างต้น คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและท่านจะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ

5.5 สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ท่านจะต้องชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าเต็มจำนวนเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ โดยให้ข้อมูลที่จำเป็นของบัตรเครดิต บัตรเดบิตของท่านกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน หรือท่านอาจชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใด ๆ ที่บริษัทฯ ยอมรับ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่จัดหาสินค้าให้ก่อนที่จะได้รับชำระเงินเต็มจำนวน บัญชีบัตรเครดิตจะต้องมีวงเงินหรือบัญชีสมาชิกจะต้องมีคะแนนสมาชิกเพียงพอที่จะครอบคลุมการชำระเงินให้ทางบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบเครดิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอวิธีการชำระเงินบางรูปแบบและแนะนำให้ท่านใช้วิธีการชำระเงินในรูปแบบอื่น ๆ

5.6 เพื่อให้การทำธุรกรรมการค้าออนไลน์มีความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยี Secure Sockets Layer (SSL) ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรโตคอลชนิดนี้จะเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกอบด้วยหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อ และที่อยู่ เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกอ่านในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ต ในการตรวจสอบข้อมูลใบรับรองของ SSL ท่านสามารถคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก "คุณสมบัติ" และ "ใบรับรอง"

5.7 ในบางครั้งบริษัทฯ อาจกำหนดวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย และขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการขายรวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธการขายให้กับลูกค้ารายใด ๆ ก็ตาม

5.8 ท่านจะต้องดำเนินการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ เมื่อทำการสั่งซื้อ หากการชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้ คำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจะถือว่ายังไม่ได้รับการตอบรับจากบริษัทฯ โดยท่านควรติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตของท่านเพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าต่อไป

5.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านต้องอ่านและทำความเข้าใจเง