top of page

เลือกแพ็กเกจราคาของคุณ

 • Get Cash / Classic

  20,000฿
  On Top 3,000฿
  มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • Total Bonus : ฿23,000
 • Get Cash / Silver

  25,000฿
  On Top 5,000฿
  มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • Total Bonus : ฿30,000฿
 • Get Cash / Gold

  50,000฿
  On Top 8,000฿
  มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • Total Bonus : 58,000฿
 • Get Cash / 6,000

  6,000฿
   
  • รับวงเงินเพิ่ม 1,000
bottom of page